STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Sprawozdania
 Galeria
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
 • Sprawozdania
   I PÓŁROCZE

  Od 29 kwietnia 2005 roku w gminie Kuczbork – Osada rozpoczęło swoją działalność Gminne Centrum Informacji. Środki na powstanie GCI zostały pozyskane z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”. Gmina otrzymała grant w wnioskowanej wysokości 50.000 zł. Z tych środków zostało zakupione niezbędne do funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji wyposażenie: biurka, krzesła i szafy, założono telefon i stałe łącze, a w drodze przetargu został wyłoniony dostawca sprzętu tele – informatycznego i materiałów biurowych.

  Centrum powstało z uwagi na bardzo wysoki poziom bezrobocia panującego w naszej gminie i powiecie. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy, brakuje inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Gminne Centrum Informacji ma się przyczynić do rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców i pozyskiwania ofert pracy dla osób bezrobotnych. Głównym zadaniem GCI jest zapewnienie mieszkańcom wsi dostępu do najnowszych technologii multimedialnych i wypracowanie odpowiednich umiejętności u lokalnej społeczności poprzez przybliżenie szerokiej palety usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego wykorzystania w codziennym życiu.

  Pracownicy GCI

  W związku z uruchomieniem GCI zostały zatrudnione 4 osoby do obsługi Centrum: osoba pełniąca obowiązki kierownika w ramach prac interwencyjnych, informatyk w ramach przyuczenia do zawodu i 2 stażystów – absolwentów szkoły średniej. Wszyscy pracownicy zostali wcześniej odpowiednio przeszkoleni. Trzydniowe szkolenie odbyło się w dniach 20, 21 i 22 kwietnia br. w istniejącej już oraz wyposażonej w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy sali GCI. Szkolenie kompleksowo i wszechstronnie przygotowało pracowników do pracy w GCI poprzez zapoznanie z zadaniami Centrum, celami, usługami świadczonymi przez GCI, pogłębienie wiedzy o UE, programach pomocowych UE, umiejętne posługiwanie się „Kioskiem z pracą” (oferty pracy), zapoznanie z zagadnieniami administracji biurowej, doradztwo zawodowe, obsługa komputera w systemie operacyjnym XP oraz programów pakietu Office, korzystanie z urządzeń IT. Ponadto szkolenie obejmowało skuteczne doradzanie i informowanie, techniki komunikacji i negocjacji, radzenie sobie w stresie, budowanie wizerunku firmy oraz jej pracowników.

  Działania Gminnego Centrum Informacji w Kuczborku – Osadzie: Promocja GCI

  • stworzenie i uruchomienie strony internetowej GCI,
  • poinformowanie radnych i sołtysów o powstaniu GCI, oraz zapoznanie z jego funkcjonowaniem,
  • informowanie mieszkańców gminy o powstaniu GCI i zakresie jego działania na festynach wiejskich, które latem odbywały się na terenie gminy,
  • rozpowszechnianie ulotek informacyjnych o działalności GCI w Urzędzie Gminy, Urzędzie Pracy w Żurominie, szkołach, świetlicach, bibliotekach,
  • ukazanie się w lokalnej prasie artykułów o rozpoczęciu działalności oraz artykułów promujących GCI; „Tygodnik Ciechanowski”, „Nasze Sprawy”,
  • rozmieszczanie plakatów promujących GCI na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Kuczbork – Osada, ponadto na tablicy ogłoszeń w parafii Zielona oraz link na jej stronie internetowej.

  Przygotowanie do korzystania z informacji

  • udzielanie informacji i nauka korzystania z Internetu, obsługa poczty elektronicznej, sposoby poszukiwania informacji w Internecie,
  • wywieszenie regulaminu dotyczącego zasad i warunków korzystania z usług (w tym sprzętu) GCI, informacji o adresach internetowych związanych z rynkiem pracy krajowym i zagranicznym,
  • edukacja dzieci i młodzieży poprzez organizowanie lekcji w GCI.

  Pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy

  • bieżąca pomoc w poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy,
  • udzielanie indywidualnych porad w zakresie pisania dokumentów aplikacyjnych,
  • użyczanie zgromadzonych książek, podręczników, przepisów prawnych, czasopism i ulotek związanych z zagadnieniami pracy.

  Pomoc młodzieży, absolwentom szkół średnich

  W związku z wprowadzonym przez uczelnie wyższe obowiązkiem rejestrowania kandydatów na studia przez Internet (tzw. e-rekrutacja) GCI wyszukiwało strony internetowe uczelni, drukowaliśmy i kompletowaliśmy wymagane wnioski, formularze rekrutacyjne, sprawdzaliśmy listę przyjętych na studia.

  Pomoc rolnikom

  Gminne Centrum Informacji we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego Filia w Żurominie zorganizowało pomoc dla rolników w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe. Obecnie raz w tygodniu (czwartek) w sali GCI odbywają się spotkania rolników z doradcą rolniczym, z wykorzystaniem sprzętu i Internetu.

  Klub Pracy

  Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie w celu uruchomienia Klubu Pracy przy Gminnym Centrum Informacji. Współpraca ta zaowocowała przybliżeniem działalności PUP w Żurominie bezrobotnym mieszkańcom gminy Kuczbork – Osada dzięki udostępnianiu im najbardziej aktualnych ofert pracy (lokalnych, krajowych i zagranicznych) proponowanych przez PUP i WUP. Kolejnym krokiem było informowanie lokalnej społeczności o powstaniu GCI, zakresie i formach działania, wykorzystując do tego celu lokalną prasę, tablice ogłoszeń, plakaty, ulotki i foldery informacyjne.

  Gminne Centrum Reagowania

  Powstanie kuczborskiego GCI było uzależnione od powstania Gminnego Centrum Reagowania, który gmina w grudniu 2004 roku otrzymała w postaci dotacji rzeczowej (5 komputerów, UPS i agregat prądotwórczy) od Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Istotą GCR jest sprawne zarządzanie na czas wystąpienia zagrożeń, klęsk i żywiołów na terenie gminy. Na szczęście jeszcze nie zaistniała potrzeba użycia GCR, dlatego też otrzymane 5 zestawów komputerowych „poszerzyło” GCI o dodatkowe stanowiska komputerowe. Łącznie do dyspozycji naszych klientów udostępnionych jest 9 stanowisk, w tym 1 serwer oraz 1 stanowisko dla pracowników obsługujących GCI.

  Integracja środowiska lokalnego i promocja gminy:

  • opracowanie na Dni Powiatu gazetki wywieszonej w LO w Żurominie, zawierającej historię gminy Kuczbork – Osada, prezentację zdjęć przedstawiających zabytki, walory przyrodnicze i krajoznawcze oraz działania inwestycyjne gminy, w tym finansowane ze środków unijnych,
  • pomoc w organizowaniu festynów na terenie gminy.

  Szkolenia i kursy

  W ramach podpisanego 10 czerwca br. porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie podjęto współpracę w celu realizacji zajęć aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z obszaru gminy Kuczbork – Osada, polegających na udzieleniu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Realizacja porozumienia w praktyce oznacza comiesięczne spotkania z wybraną już (przez Urząd Pracy) grupą. Dotychczas odbyło się jedno szkolenie (4.08.br. z grupą kobiet długotrwale bezrobotnych), następne szkolenie zaplanowano na 13 października br.

  Jeszcze w tym roku planujemy podpisanie porozumienia z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej działającym przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Ciechanowie, w celu informowania i poradnictwa zawodowego ukierunkowanego na młodzież w wieku od 15 do 25 lat z terenu gminy Kuczbork – Osada.

  W lipcu br. odbyło się dwudniowe spotkanie informacyjno - szkoleniowe dla przedstawicieli urzędów gmin, gminnych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych urzędów pracy na temat pozyskiwania środków unijnych na rozwój zasobów ludzkich (SPO RZL, ZPORR). W sumie na szkoleniu było około 15 osób.

  Od samego początku działalność GCI cieszy się dużą aprobatą ze strony mieszkańców gminy Kuczbork – Osada. Łącznie do dnia 10 października 2005 roku odwiedziło nas 1968 osób (prowadzony jest rejestr odwiedzających GCI, którzy mają obowiązek każdorazowego wpisywania się do rejestru).

  Największe zainteresowanie GCI wzbudza wśród dzieci i młodzieży, która odwiedza nas regularnie, a związane jest to z chęcią poznawania najnowszych zdobyczy technologicznych jakimi są komputery i Internet.

  Dzieci i młodzież często wykorzystują komputery do wyszukiwania informacji dla potrzeb lekcji i zajęć szkolnych, rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań i zdolności a także do miłego spędzania wolnego czasu.

  GCI odwiedzają także bezrobotni szukający pracy, chcący podnosić swoje kwalifikacje. Liczbowo grupa ta jest niewielka w porównaniu z liczną grupą dzieci i młodzieży. Nie mniej jednak staramy się jak najlepiej pomagać bezrobotnym w poszukiwaniu pracy, przygotowywaniu cv i listów motywacyjnych, udzielaniu praktycznych wskazówek dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej.

  Istnienie Gminnego Centrum Informacji w Kuczborku – Osadzie jest w pełni uzasadnione. Centrum cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy i w miarę upływu czasu zyskuje nowych klientów.  

  Kuczbork, 10.10.2005r.

  II PÓŁROCZE

  Zakończyło się już drugie półrocze funkcjonowania Gminnego Centrum Informacji w Kuczborku – Osadzie.

  GCI zostało stworzone w celu usunięcia ograniczeń w dostępie do nowoczesnych technologii przekazu informacji i ułatwienia bezrobotnym oraz ich rodzinom, uczniom, studentom poruszania się po rynku pracy. Pracownicy uczą bezrobotnych podstawowych zasad jak pisać dokumenty aplikacyjne, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, oraz jak poruszać się po Internecie.

  Dla wszystkich klientów GCI korzystanie z komputera i Internetu jest darmowe. Można nieodpłatnie wysłać fax, wysłać e-maila. W GCI  można dowiedzieć się jak pozytywnie przejść przez następne etapy rekrutacji tj. rozmowa kwalifikacyjna czy negocjowanie warunków zatrudnienia z pracodawcą.

  Pracownicy informują także jak założyć własną działalność gospodarczą, z jakich rodzajów dofinansowania przedsięwzięcia można skorzystać. W tym krótkim czasie młoda instytucja, jaką jest GCI, zyskała zaufanie, co zaowocowało dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszej gminy.

  Pracownicy GCI

  Obecnie w GCI pracuje 3 osobowa grupa: osoba pełniąca obowiązki kierownika, informatyk oraz stażystka, która po odbytym stażu z początkiem 2006 roku została zatrudniona na czas określony na podstawie umowy o pracę. Niejednokrotnie dla osób zajmujących się obsługą GCI była to pierwsza praca, w której zdobywali pierwsze - jakże istotne - doświadczenia zawodowe, służąc jednocześnie lokalnemu środowisku.

  Od początku działalności GCI pracą w centrum, a także zdobytymi umiejętnościami może się pochwalić 5 młodych osób.

  Działania Gminnego Centrum Informacji w Kuczborku - Osadzie

  Do chwili obecnej Gminne Centrum Informacji odnotowało aż ponad 3000 wizyt na podstawie rejestru odwiedzin, do którego mają obowiązek wpisywania się osoby odwiedzające i korzystające z usług centrum. Oprócz młodzieży, która jest już stałą klientelą GCI były też osoby, które zgłosiły się po poradę, poszukiwały ofert pracy i którym udzielono pomocy w przygotowaniu życiorysów oraz listów motywacyjnych.

  Ponad 80 osób skorzystało z ksera, faksu, wydrukowania potrzebnych informacji, zbindowania itp.

  Szkolenia i kursy

  Efektem podpisanego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie współpraca z GCI nadal się rozwija. Prawie, co miesiąc odbywają się szkolenia w ramach realizacji zajęć aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu gminy Kuczbork - Osada.

  Szkolenia te odbyły się:

  • 13.10.2005r., w którym uczestniczyło 12 osób bezrobotnych,
  • 8.11.2005r., w którym uczestniczyło 7 osób  bezrobotnych,
  • 7.12.2005r., w którym uczestniczyło 6 osób  bezrobotnych,
  • 3.02.2006r., w którym uczestniczyło 6 osób  bezrobotnych.

  W styczniu tego roku odbyło się w Gminnym Centrum Informacji spotkanie informacyjne sołtysów z terenu gminy oraz przedstawiciela firmy LG Electronics Mława Sp. z o.o. z Mławy dotyczące zatrudnienia w sferze pozarolniczej, skierowane do rolników i członków ich rodzin oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie, zarejestrowanych w KRUS-ie.

  Firma LG Electronics Mława Sp. z o.o. w ramach spotkań i przeprowadzonych szkoleń stworzyła szansę znalezienia pracy w elektronicznych fabrykach Mławy. Projekt tej współpracy współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Pierwsze szkolenie skierowane do sołtysów poszczególnych wsi Gminy Kuczbork – Osada, miało na celu rozpropagowanie wśród mieszkańców wszystkich sołectw folderów informacyjnych. Kolejne spotkanie odbyło się 25 stycznia b.r. w remizie strażackiej w Kuczborku, gdzie przedstawiciel firmy przekazał szczegółowe informacje dotyczące szkolenia oraz warunków zatrudnienia w LG. Z terenu naszej gminy zgłosiło się około 50 osób zainteresowanych pracą w LG.

  Dodatkowo zainteresowani przychodzili do Gminnego Centrum Informacji, gdzie uzyskiwali informacje o pracy w LG oraz wypełniali formularze zgłoszeniowe niezbędne do przeprowadzenia szkolenia.

  Nie posiadamy dokładnych danych ile osób bezrobotnych skorzystało  z tej oferty i ile ostatecznie osób zostało zatrudnionych. Faktem jest, iż coraz więcej osób z terenu naszej gminy uzyskuje zatrudnienie w LG, zarówno osoby młode, uczące się jak i osoby starsze, w wieku nawet do 45 – 50 lat.  

  Klub Pracy

  W związku z mocnym związaniem GCI z Powiatowym Urzędem Pracy, działa aktywnie Klub Pracy. Oprócz szkoleń w ramach realizacji zajęć aktywizujących dla osób bezrobotnych odbędą się w GCI od połowy marca  podpisy dla osób bezrobotnych  z  terenu Gminy Kuczbork – Osada.  

  Bezrobotni, którzy korzystają z usług Gminnego Centrum Informacji powiadamiani są o aktualnych ofertach na rynku pracy.

  Mobilne Centrum Informacji Zawodowej

  Jesteśmy w kontakcie z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie. Otrzymujemy od MCIZ materiały w związku z pomocą młodzieży uczącej się i poszukującej pracy.

  Stały kontakt z MCIZ pozwala nam być na bieżąco z problemami, które dotyczą młodzieży, a w szczególności pomagamy:

  • opracowywać dokumenty aplikacyjne,
  • szukamy metod i technik poszukiwania pracy,
  • przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

  Jako pracownicy Gminnego Centrum Informacji będziemy starać się korzystać ze szkoleń, które pozwolą nam rozwijać się i być otwartymi na nowe metody i działania wdrażane w GCI. Będziemy nawiązywać kontakty i współpracę z pobliskimi Gminnymi Centrami Informacji.

  Zachęcamy sąsiednie gminy do stworzenia nowych Gminnych Centrów Informacji. Udzielamy im porad przy wypełnianiu wniosków o grant na utworzenie GCI oraz dzielimy się z nimi zdobytym w tym zakresie doświadczeniem. Do tej pory zgłosiło się do nas dwóch przedstawicieli sąsiednich gmin: Sięmiątkowa i Szreńska.

  Kuczbork, 10.03.2006r.