STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Sprawozdania
 Galeria
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Ogłoszenia
 • Regulamin GCI

   REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI

  § 1

  1. Celem działalności GCI jest zapewnienie mieszkańcom gminy Kuczbork Osada w tym osobom bezrobotnym, osobom niepełnosprawnym, rolnikom oraz młodzieży szkolnej dostępu do informacji dotyczących:

  • Rynku pracy,

  • Edukacji ze szczególnym nastawieniem na integrację europejską,

  • Nauki i zdobywania nowych kwalifikacji.

  1. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

  2. Każdy uprawniony jest do bezpłatnego wydruku i wykonania dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy w ilości do 5 stron A4.

  3. Dostęp do bazy danych ogranicza się do informacji związanych tylko ze szczególnym nastawieniem na integrację europejską, nauką i zdobywaniem kwalifikacji.

   Osoby nieprzestrzegające tego przepisu będą musiały opuścić stanowisko komputerowe.

  4. Stanowiska komputerowe oraz inny sprzęt biurowy udostępniany będzie tylko podczas obecności instruktorów i pod ich nadzorem.


  § 2

  1. Z usług GCI można korzystać codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.30 do 17.30.

  2. Maksymalny czas korzystania jednej osoby ze stanowiska komputerowego wynosi 2 godziny zegarowe na dzień.

  3. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego instruktorzy GCI mogą wyznaczyć inne ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.

  4. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów i szkoleń.


  § 3

  1. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.

  2. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachowywać ciszę i spokój.

  3. W sali GCI obowiązuje zakaz palenia, spożywania posiłków oraz alkoholu.


  § 4

  Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego zabrania się:

  • instalacji jakichkolwiek danych na dyskach twardych,

  • uruchamiania gier komputerowych,

  • instalowania własnych programów,

  • dokonywania zmian w konfiguracji systemów operacyjnych,

  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego,

  • przeglądania stron internetowych o treściach erotycznych, pornograficznych rasistowskich oraz uznanych powszechnie za nielegalne, szkodliwe, społecznie niewłaściwe lub niemoralne,

  • wysyłania wiadomości, które zawierają wyrażenia, treści bądź jakiekolwiek inne materiały, uznane powszechnie za obraźliwe, wulgarne, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, itp.,

  • wchodzenia na tzw. CZAT oraz BLOG.

  § 5

  1. Osoba korzystająca z urządzeń GCI jest zobowiązana:

   - zapoznać się z regulaminem GCI,

   - dokonać wpisu na listę korzystających z usług GCI,

   - sprawdzić sprawność sprzętu na przydzielonym stanowisku.

  2. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy.

  3. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu należy poinformować pracowników GCI.


  § 6

  1. Należy uzgadniać z instruktorami chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dysku głównym komputerów w GCI – niedotrzymanie tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.

  2. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach – zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania!

  3. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z instruktorami GCI i upewnić się co do praw autorskich danego software–u, jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.

  4. Za szkody wynikłe w przypadku niezastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów punktu 1, 2 i 3 § 6 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.


  § 7

  Wójt Gminy Kuczbork Osada zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego regulaminu.


   Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu GCI dla osoby, która się tego dopuściła!